Algemene voorwaarden

De verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende huur gesloten door V&S Wierden, nader te noemen “V&S”
Afwijking van de verhuurvoorwaarden moet uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.

Verhuurvoorwaarden

  • Huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde wordt toegebracht. Alle kosten vanwege diefstal, vermissing e.d. zijn voor rekening van de huurder.
  • Bij vermissing van goederen brengt V&S de nieuwprijs in rekening minus de overeengekomen huurkosten van betreffende order. Bij beschadiging, buiten normaal gebruik om, worden herstelkosten in rekening gebracht welke door V&S worden vastgesteld en daarmee bindend zijn.
  • Huurder dient zich bij afhalen of bezorgen van de goederen te kunnen legitimeren.
  • Huurder heeft de plicht bij gebruik van de goederen deze dienovereenkomstig de functie te gebruiken Huurder heeft de plicht de goederen met de grootst mogelijke zorg te behandelen.
  • Huurder kan V&S op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor schade, nadelen of persoonlijke ongevallen voortvloeiend uit het gebruik van de goederen.
  • Huurder vrijwaart V&S van elke aansprakelijkheid ter zake.
  • Het gehuurde dient compleet, schoon, droog en netjes te worden geretourneerd.
  • De huurder verklaart door ondertekening van de huurovereenkomst de daarin omschreven zaken met bijbehorende accessoires van V&S in goede staat te hebben ontvangen.
  • Tevens verklaart huurder door ondertekening van de huurovereenkomst kennis te hebben genomen van de verhuurvoorwaarden door ontvangst van de verhuurvoorwaarden en daarmee akkoord te gaan.

BETALING
Betaling geschiedt in contanten, bij afhalen / aflevering van de goederen tenzij anders overeengekomen.
Indien het verschuldigde bedrag door middel van een factuur in rekening wordt gebracht dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.